Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ամբիոնի վարիչ` Աղալովյան Մհեր Լենսերի, ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ:

Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնը կազմավորվել է Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի ստեղծման օրվանից` 1975 թվականից: Ամբիոնը համահամալսարանական է և սպասարկում է համալսարանի բոլոր ֆակուլտետները:Վարիչները`Ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Ա.Ե. ԱվետիսյանՖ.մ.գ.դ., պրոֆեսոր Ն.Բ. ԵնգիբարյանՏ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Ա.Միտոյանֆիզմաթ.գ.թ., դոցենտ Հայրապետյան Արկադի ՆիկոլայիԱմբիոնի հրատարակած ձեռնարկները`Այս տարիների ընթացքում ամբիոնի դասախոսների կողմից կազմվել և տպագրվել են տարբեր ուսումնական ձեռնարկներ և մեթոդական ցուցումներ, որոնց թվում` «Բարձրագուն մաթեմատիկայի խնդիրների ձեռնարկ», «Բարձրագույն մաթեմատիկա տնտեսագետների համար», «Հավանականությունների տեսություն և կիրառական վիճակագրություն», «Բազմաչափ վիճակագրական մեթոդներ» ուսումնական ձեռնարկները, «Հավ. տեսություն և մաթ. վիճակագրության խնդրագիրք + 10 թեստ»-ը, Ա.Բեննեյանի և Ռ.Գալոյանի «Գծային հանրահաշվի խնդիրների ձեռնարկ», դոցենտներ Ա.Հայրապետյանի, Մ.Միրզոյանի և Մ.Աղալովյանի կողմից ներկայաց­ված «Բարձրագույն մաթեմատիկայի դասընթացի մեթոդական ցու­ցում­ներ և ստուգողական աշխատանքներ 1-ին մաս, 2-րդ մաս (հեռա­կա ուսուցման համակարգում սովորող ուսանողների համար)», դո­ցենտ­ներ Մ.Խաչատրյանի, Ա.Պողոսյանի և դասախոս Ա.Բեննեյանի «Հավա­նականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն» դասընթացի ծրագիր և ստուգողական աշխատանքներ, կատարման մեթոդական ցուցումներ (հեռա­կա ուսուցման համակարգում սովորող ուսանողների համար)»:Գիտահետազոտական աշխատանքները`Ամբիոնի գիտական ուղղվածությունը չորսն է`

 1. Բազմաչափ վիճակագրական մեթոդների վերլուծությունը և կանխատեսումը տնտեսագիտության մեջ, այդ թվում` մի շարք սոցիալ-տնտեսական երևույթների մեխանիզմների մաթեմատիկական մոդելների կառուցումը և օգտագործումը կառավարման և կանխատեսման խնդիրներում /ղեկ. պրոֆ. Ա. Միտոյան, դոց. Վ.Դավթյան և Ա.Պողոսյան/:
 2. Տեղափոխման տեսության ուղիղ և հակադարձ խնդիրների լուծման էֆեկտիվ մեթոդների մշակումը: Լուծված են հետևյալ խնդիրները` տրված է համասեռ ցրող միջավայրի R և T անրադարձման և անցման օպերատորները / ղեկ. պրոֆ. Մ. Մուրադյան, դոց. Մ. Խաչատրյան և Մ. Մակարյան /:
 3. Ամբողջ ֆունկցիաների համակարգի լրիվության հետազոտումն այն դեպքում, երբ {ln}-ը ինչ-որ ամբողջ ֆունկցիայի զրոների բազմությունն է /ղեկ. դոց.Ա. Ավետիսյան, դոց. Ռ. Գալոյան, Ա. Հայրապետյան և Հ. Մկրտչյան /: Այդ թեմաների վերաբերյալ հրատարակված են հոդվածներ տարբեր պարբերականներում:
 4. Առաձգականության մաթեմատիկական տեսության եռաչափ ստատիկական և դինամիկական խնդիրներ /ղեկ. ֆ.մ.գ.դ. Մ. Աղալովյան, դոց. Գ. Մխիթարյան/:

Ամբիոնի կազմը

 1. Աղալովյան Մհեր Լենսերի - ամբիոնի վարիչ, ֆիզ.մաթ.գիտ. դոկտոր, դոցենտ
 2. Մուրադյան Մաքսիմ Հրաչի - ֆիզ.մաթ.գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
 3. Հայրապետյան Արկադի Նիկոլայի- ֆիզ.մաթ.գիտ. թեկնածու, դոցենտ
 4. Քամալյան Հայկ Արթուրի-ֆիզ.մաթ.գիտ. թեկնածու, դոցենտ
 5. Վիրաբյան Երանուհի Գագիկի-ֆիզ.մաթ.գիտ. թեկնածու, դոցենտ
 6. Մկրտչյան Հենզել Հարությունի - ֆիզ.մաթ.գիտ. թեկնածու, դոցենտ
 7. Մուրադյան Արամ Հրաչի - ֆիզ.մաթ.գիտ. թեկնածու, դոցենտ
 8. Բազիկյան Սուսաննա Նորիկի - տեխն․ գիտ․ թեկնածու, դոցենտ
 9. Խուդոյան Տիգրան Մելիքի - ֆիզ.մաթ.գիտ. թեկնածու, ավագ դասախոս
 10. Դալլաքյան Գուրգեն Վանիկի -ֆիզ.մաթ.գիտ. թեկնածու, դոցենտ
 11. Համբարձումյան Սամվել Ռազմիկի - ֆիզ.մաթ.գիտ. թեկնածու, դոցենտ
 12. Մելքոնյան Ավետիք Վարդանի - ֆիզ.մաթ.գիտ. թեկնածու, դոցենտ
 13. Արամյան Սոնա Գագիկի - ասիստենտ
 14. Մսերյան Լիանա Գագիկի - ասիստենտ
 15. Փիլոյան Արաքսյա Ալբերտի - ավագ լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն
Հեռ.` (+37410) 593-435