Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., դոցենտ Մայիլյան Ֆիրուզա

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի տնտեսագիտության տեսության ամբիոնը հիմնադրվել է 1975թ.:

Վարիչները`
Աղաջանյան Հովսեփ Իվանի - տ.գ.դ., պրոֆեսոր
Կիրակոսյան Գրիգոր Եղիշի - տ.գ.դ., պրոֆեսոր
Օրդուխանյան Վալերի Միքայելի - տ.գ.թ., դոցենտ
Խլղաթյան Իշխան Երեմի - տ.գ.թ., պրոֆեսոր
Հարությունյան Գարուշ Սողոմոնի - տ.գ.դ., պրոֆեսոր
Մանասերյան Նորայր Մարգարի - տ.գ.դ., պրոֆեսոր
Հովակիմյան Հրանտ Հովսեփի - տ.գ.թ., պրոֆեսոր
Բադալյան Սմբատ Աղալոյի - տ.գ.դ., պրոֆեսոր
Բաշինջաղյան Զաքար Գեորգիի - տ.գ.թ.,պրոֆեսոր

Ամբիոնն իրականացնում է «Տնտեսագիտության ներածություն», «Միկրոտնտեսագիտության ներածու­թյուն», «Մակրոտնտեսագիտության ներածություն» և «Մակրոտնտեսագիտություն-1» համաբուհական առարկայական ծրագրերի ուսուցումը ՀՊՏՀ բոլոր մասնագիտությունների առկա և հեռակա կրթաձևերի 1-ին և 2-րդ կուրսի ուսանողների համար: Նշված առարկայական ծրագրերի շրջանակներում ուսա­նողները ծանոթանում են տնտե­սա­գիտության հիմնարար հասկացություններին, գիտական հետա­զոտության մե­թոդներին ու սկզբունք­ներին, տնտեսական համակարգերի ու դրանց ինստիտուտների կերպա­փո­խություններին, շուկաների գործունեության մեխանիզմներին, պետական և մասնավոր հատ­վածի փոխառնչության խնդիրներին, դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղա­քականության գործի­քա­կազմին:
Ամբիոնն իրականացնում է նաև մագիստրոսական կրթական ծրագիր «Տնտեսագիտություն» մասնագի­տաց­մամբ:

Ամբիոնի հրատարակած ձեռնարկները`
Վերջին հինգ տարիներին ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը հրատարակել է 1 ուսումնական ձեռնարկ՝ §Տնտեսագիտության տեսություն¦ (մաս 2), գիտական 5 մենագրություն, ուսումնամեթոդական 6 աշխատություն, շուրջ 160 գիտական հոդված, որից 43-ը միջազգային ամսագրերում, 26 գիտաժողովի նյութ:
Ընդհանուր առմամբ, ամբիոնի աշխատակիցները տարեկան հրատարակում են մոտ 30 գիտական աշխատանք:
Ամբիոնի հետազոտական թեման է «Տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները»:

Ամբիոնի կազմը

 1. Մայիլյան Ֆիրուզա Նորայրի - ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., դոցենտ
 2. Աղաջանյան Հովսեփ Իվանի - տ.գ.դ. , պրոֆեսոր
 3. Թավադյան Միքայել Նավա­սարդի - տ.գ.թ., դոցենտ
 4. Գրիգորյան Սամվել Ազատի - դոցենտ
 5. Վարդանյան Ատոմ Արտավազդի - տ.գ.թ., դոցենտ
 6. Մարգարյան Ատոմ Շավարշի - տ.գ.թ., դոցենտ
 7. Բուլանիկյան Վահե Սարգսի - տ.գ.թ., դոցենտ
 8. Հակոբյան Մուշեղ Նորիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 9. Պետրոսյան Արսեն Արամի - տ.գ.թ., դոցենտ
 10. Վլասյան Վարդան Սամվելի - տ.գ.թ., դոցենտ
 11. Արմենակյան Ռուզաննա Ռոբերտի - տ.գ.թ., դոցենտ
 12. Խալաթյան Նարինե Հայկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 13. Հակոբյան Լիանա Լևոնի - տ.գ.թ., դոցենտ
 14. Մկրտչյան Տաթևիկ Արտաշեսի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 15. Խանումյան Գայանե Լազրի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 16. Բաղդասարյան Լիլիթ Լեռնիկի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 17. Նազարյան Գոհար Գեորգիի - դասախոս
 18. Թորոսյան Արծրունի Երջանիկի - տ.գ.դ., դոցենտ (համատեղություն)
 19. Հակոբյան Էդուարդ Նորայրի - տ.գ.թ., ասիստենտ (համատեղություն)
 20. Մարգարյան Սամվել Յուրիի - տ.գ.թ., ասիստենտ (համատեղություն)
 21. Եղոյան Հայկանուշ Սուրենի - ավագ լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն
Հեռ.` (+37410) 593-420