Ինչպե՞ս ենք «զբաղվել գործարարությամբ»

Անի Խաչատրյան
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի
«Տնտեսագիտական հետազոտություններ»
ծրագրի կրտսեր հետազոտող

Ներկայումս միջազգային տարբեր հեղինակավոր կառույցների կողմից մշակվում են տարաբնույթ ընդհանրական ցուցանիշներ, որոնք գնահատում են տարբեր ոլորտներում իրակա­նացրած պետական քաղաքականության արդյունքները: Այդ գնահատականների շարքում լայն կիրառություն ունի Համաշխարհային բանկի կողմից մշակվող «Գործարարությամբ զբաղ­վելու» համաթիվը: Այն գնահատում է գործարարության համար նպաստավոր պայմանների (կար­գավո­րումների) առկայությունը աշխարհի 190 երկրներում:

Համաթվի բաղադրիչներն են՝ ձեռնարկատիրական գործունեության գրանցում, շինա­րա­րա­կան աշխատանքների համար թույլտվության ստացում, էլեկտրաէներգիայի ստացում, սեփակա­նութ­յան գրանցում, հարկերի վճարում, միջազգային առևտուր, վարկերի ստացում, փոքր ներդրողների շահերի պաշտպանություն, պայմանագրերի իրականացման ապահովում, ձեռնար­կության լուծարում և աշխատանքի շուկայի կարգավորում*:

Վերոնշյալ բաղադրիչներից յուրաքանչյուրն իր հերթին բաղկացած է ցուցանիշներից, որոնք հիմնականում գնահատում են գործընթացների թիվը, տևողությունը և ծախսերը: Այսպիսով, համաթվի բաղադրիչների արժեքների միջինացման արդյունքում դուրս է բերվում գործա­րարության զբաղվելու համաթիվը, որն, ըստ էության, արտացոլում է դիտարկվող 11 ոլորտներում երկրների առաջընթացը կամ հետընթացը:

Անդրադառնալով Համաշխարհային բանկի «Գործարությամբ զբաղվել 2018. բարեփո­խումներ աշխատատեղերի ստեղծման համար» զեկույցին, հարկ է նշել, որ 2017թ. հունիսի 1-ին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ 119 տնտեսություններում գրանցվել է 264 կարգավորումների բարելափոխումներ: Ընդ որում, դրական տեղաշարժեր են արձանագրվել հիմնականում ձեռնարկատիրական գործունեության գրանցման և վարկերի ստացման ոլորտ­ներում: Հատկանշական է, որ առավել նշանակալի առաջընթաց գրանցած երկրների շարքում են Բրունեյ Դարուսալամը, Թաիլանդը, Մալավին, Կոսովոն, Հնդկաստանը, Ուզբեկստանը, Զամ­բիան, Նիգերիան: Նկատենք, որ առավել մեծ թվով բարեփոխումներ իրականացրած երկրների ճնշող մեծամասնությունը Արևելյան Ասիայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանից են[1]:

Ինչ վերաբերվում է Հայաստանին, նախորդ տարվա համեմատ Հայաստանը 9 տեղով վատթարացրել է իր դիրքը՝ հայտնվելով վարկանիշային աղյուսակի 47 տեղում: Համեմատության համար նշենք, որ հարևան երկրներից Վրաստանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը, նախորդ տարվա համեմատ նկատելիորեն բարելավել են իրենց դիրքը (տե՛ս գծապատկեր 1):

Կարելի է նկատել, որ թեև Հայաստանի վարկանիշային միավորը նախորդ տարվա համեմատ աճել են՝ էլեկտրաէներգիայի ստացում և սեփականության գրանցման ոլորտներում իրականացրած բարեփոխումների արդյունքում, այնուամենայնիվ, այդ ոլորտներում աճը բավարար չի եղել մյուս ոլորտներում արձանագրված դիրքի անկումը վերականգնելու համար (տե՛ս աղյուսակ 1):

Մասնավորապես, աղյուսակ 1.-ից կարելի է նկատել, որ Հայաստանի վարկանիշային միավորը նվազել է վարկերի ստացում, պայմանագրերի իրականացման ապահովում, ձեռ­նարկության լուծարում, շինարարական աշխատանքների համար թույլտվության ստացում և փոքր ներդրողների շահերի պաշտպանություն բաղադրիչներով: Հարկ է նշել, որ ՀՀ կառավարության ծրագրում անդրադարձ է կատարվել այս վարկանիշում Հայաստանի դիրքի բարելավմանը: Մաս­նավորապես, 2017թ.-ի հունիսին հրապարակված 2017-2022թթ. ՀՀ Կառավարության ծրագրի համա­ձայն առաջիկա 4-5 տարիների նախատեսվում է գործարար միջավայրի և տնտե­սական զար­գացման այնպիսի քայլերի իրականացում, որոնց արդյունքում Հայաստանը կդիրքավորվի Համաշխարհային բանկի գործարարությամբ զբաղվելու վարկանիշում լավագույն 20 երկրների շարքում[4]: Այսինքն, կարող ենք եզրակացնել, որ այս վարկանիշում Հայաստանի դիրքի բարե­լավման արդյունքում ակնկալվում է խթանել գործարար ակտիվությունը: Մինչդեռ չնայած գործարարությամբ զբաղվելու համաթվի լայն կիրառելիությանը, պետք է փաստել, որ այն ունի լուրջ մեթոդական թերություններ, որն էլ սահմանափակում է համաթվի կիրառելիությունը: Մասնավորապես, համաթիվը հաշվարկվում է բաղադրիչների արժեքների պարզ միջինացման արդյունքում՝ անկախ իրենց կարևորության աստիճանից: Սա մեր կարծիքով, մեթոդական լուրջ բացթողում է: Ակնհայտ է, որ գործարար միջավայրը նկարագրող ցուցանիշներն ունեն տարբեր կարևորություն, հետևապես, այն բնութագրող ցուցանիշները չեն կարող ունենալ միևնույն տեսակարար կշիռները:

Ոչ պակաս կարևոր հանգամանք է նաև այն հիմնահարցը, թե ինչքանով են համաթվում ընդգրկված ցուցանիշները համակողմանիորեն և ամբողջական բնութագրում գործարարությամբ զբաղվելու դյուրինությունը: Այսպես՝ գործարարությամբ զբաղվելու համաթիվը գնահատում է միայն ձեռնարկատիրական ոլորտի նորմատիվային բարեփոխումները և տեղեկատվություն չի տալիս գործարար միջավայրի որակական փոփոխությունների մասին: Արդյունքում, գործարար ակտիվությունը պայմանավորող կարևորագույն գործոնների շրջանակը դուրս է մնում համաթվի հաշվարկման տիրույթից: Մասնավորապես՝ համաթիվը հաշվի չի առնում երկրի տնտեսական իրավիճակը, ինստիտուտների զարգացվածությունը, ֆինանսական համակարգի կայունությունը, ինչպես նաև կոռումպացված լինելու հանգամանքը, որոնք էապես կարող են խոչընդոտել գոր­ծարար միջավայրի բարելավմանը: Խնդրահարույց է նաև այն մոտեցումը, որի համաձայն երկրների մեծամասնության համար գնահատականը որոշվում է ընդամենը մի քաղաքի (Հայաս­տանի դեպքում՝ Երևանի) գործարար միջավայրի բնութագրիչներից ելնելով: Բացի այդ, համա­թիվը ձևավորվում է հիմնականում ձեռնարկատերերի շրջանակներում անցկացվող հարցումների արդյունքների հիման վրա, որոնք արտացոլում են հասարակության ընդամենը մի խմբի հայացքներն ու գնահատականները:

Վերոնշյալ դիտարկումներից ելնելով կարող ենք եզրակացնել, որ չնայած համաթիվն հնարավորություն է տալիս գնահատել գործարարության զբաղվելու համարր գործող կարգա­վորումների ոլորտում իրականացրած բարեփոխումները, այնուամենայնիվ, այն չի արտացոլում գործարարների տեսանկյունից առանցքային համարվող ցուցանիշները և հետևապես, ազդակ չի կարող հանդիսանալ ներդրողների համար երկրի գործարար միջավայրը գնահատելիս, ուստի, այս վարկանիշում Հայաստանի նկատելի բարելավումը գործնական կարևոր նշանակություն չի կարող ունենալ ներդրումների ներգրավման տեսանկյունից:

Նոյեմբեր, 2017 թ.

  1. Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs, World Bank Group, էջ 22
  2. Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs, World Bank Group, էջ 4, տե՛ս նաև Doing Business 2017: Equal Opportunity for all, World Bank Group, էջ 7
  3. Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs, World Bank Group, էջ 144, տե՛ս նաև Doing Business 2017: Equal Opportunity for all, World Bank Group, էջ 190
  4. Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության ծրագիր 2017-2022թթ., Եր., 2017, էջ 48, տե՛ս նաև Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2017 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները, Հավելված N2 ՀՀ Կառավարության 2017թ. հունվարի 12-ի N 122 – Ն որոշման, Երևան 2017, էջ 18:

*Հարկ է նշել, որ վերջին զեկույցում ներառված չէ աշխատանքի շուկայի կարգավորում բաղադրիչը: