Կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոն

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ամբիոնի վարիչ` Գրիգորյան Լիանա Հայկազի, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

Կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոնը հիմնադրվել է 2010 թվականին Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ ամբիոնի վերակազմավորման արդյունքում: Վերջինս ԵՐԺՏԻ-ի կազմում գործել է դեռևս 1975 թվականից։ Ամբիոնի վերակազմավորման գործընթացը պայմանավորված էր հաշվապահական հաշվառման գիտության և պրակտիկայի բնագավառում կատարվող փոփոխություններով: ՀՊՏՀ բոլոր մասնագիտություններում դասավանդվում 1 «Կառավարչական հաշվառում» առարկան: Ամբիոնը համագործակցում է ԱՊՀ երկրների բուհերի հետ:

Ամբիոնի հրատարակած ձեռնարկները

 1. Լ.Հ.Գրիգորյան Կազմակերպությունների տնտեսական և ֆինանսական ռիսկերի գնահատումը (մենագրություն), Երևան Հեղինակային հրատարակչություն 2017, 436 էջ
 2. Լ.Հ.Գրիգորյան, Ն.Է.Միրզոյան Կազմակերպությունների ֆինանսական վերլուծություն և վարկանշում (ուսումնական ձեռնարկ), Երևան, Տնտեսագետ 2018թ., 156էջ
 3. Լ.Հ.Գրիգորյան, Ա.Զ.Սարգսյան, Ս.Ղազարյան, Կ.Ա.Առաքելյան, Ա.Հ.Սարդարյան, Ա.Ա. Բայադյան, Վ.Ս.Բաբայան, Ա.Կ.Առաքելյան «Աուդիտ» ուսումն. ձեռն., Երևան, «Տնտեսագետ» 2016թ. 34 տպ. մամուլ
 4. Լ.Հ.Գրիգորյան, Վ.Ա.Սարգսյան, Ա.Հ.Սարգսյան, Լ.Ս.Սահակյան, Հաշվապահական հաշվառումը, ներքին վերահսկողությունը և մոնիթորինգի տեղեկատվական համակարգերը ՀՀ առևտրային ցանցերում, (ուսումնական ձեռնարկ) Երևան 2014, 144 էջ
 5. Մ.Հովհաննիսյան, Տ.Ռ.Մանուկյան «Կառավարչական հաշվառման » թեստերի ժողովածու, Մեկնարկ ՍՊԸ, Երևան 2014թ.190 էջ
 6. Ա.Զ.Սարգսյան, Ա. Կ. Առաքելյան «Կառավարչական վերլուծություն» (2011թ. «Տիգրան Մեծ»)
 7. Ա.Զ.Սարգսյան, Կ.Ա.Առաքելյան «Տնտեսական գործունեության վերլուծության տեսություն» (2010թ., 15.0 մամուլ, «Տնտեսագետ»)
 8. Ա.Զ.Սարգսյան, Կ.Ա.Առաքելյան, Ս.Ծ.Ղազարյան, Ա.Կ.Առաքելյան «Աուդիտ» ուսումնական ձեռնարկ (Երևան, «Տիգրան ՄԵծ» հրատարակչություն, 2008թ., 20 մամուլ)
 9. Ա.Զ.Սարգսյան, Ս.Ծ.Ղազարյան «Աուդիտի իրավիճակային խնդիրների և թեստերի ժողովածու» Երևան, «Տնտեսագետ» 2007թ.
 10. Կ.Ա.Առաքելյան «Կազմակերպության տնտեսական գործունեության վերլուծություն» (16 մամուլ, «Զանգակ -97», 2006թ.)
 11. Լ.Հ.Գրիգորյան «Տնտեսական գործունեության ռիսկերի վերլուծությունը» (16.75 մամուլ ծավալ, Երևան «Տնտեսագետ», 2005թ.)
 12. Ա.Զ.Սարգսյան, Կ.Ա.Առաքելյան «Տնտեսական գործունեության վերլուծություն» (28.0 մամուլ, «Տնտեսագետ» ուսումնական ձեռնարկ, 2005թ.)
 13. Կ.Ա.Առաքելյան «Տնտեսական գործունեության վերլուծության տեստեր, խնդիրներ» (9.5 մամուլ, «Զանգակ -97», 2005թ.)

Գիտահետազոտական աշխատանքները

Ամբիոնում կատարվող գիտահետազոտական աշխատանքների հիմնական ուղղություններն են միջազգային չափորոշիչներով հաշվառման և աուդիտի ներդրումը ՀՀ-ում, հաշվառման, ֆինանսական վերահսկողության և վերլուծության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիների նախանշումը։ Այս հարցերի շուրջ հրատարակվել են բազմաթիվ գիտական աշխատանքներ, կազմակերպվել գիտական տարբեր սեմինարներ, գիտաժողովներ ու նստաշրջաններ։ Ամբիոնում կատարվել են հետևյալ գիտահետազոտական աշխատանքները

 1. Ամբիոնի վարիչ Լ.Հ.Գրիգորյանը պաշտպանել է «Ներդրումային գործունեության ռիսկերի վերլուծության և կառավարման հիմնախնդիրները» (ՀՀ նյութերով) Ը.00.02, Ը.00.03 թեմայով դոկտորական ատենախոսությունը և ստացել տնտեսագիտության դոկտորի գիտական աստիճան
 2. Լ.Հ.Գրիգորյան Cost-Volume-Profit analysis as a source of information for making managerial decisions, International Scientific Journal “Internauka”.Series:”Economic Sciences” , Issue 10(42) 2020,
 3. Լ.Հ.Գրիգորյան Управление рисками в банковской системе и их влияние на финансовую стабильность, International scientific journal «Internauka» Series:«Economic sciences», N7(15)/ Kiev 2018
 4. Լ.Հ.Գրիգորյան Առևտրային բանկերի ֆինանսական ռիսկի բնորոշումը՝ որպես ֆինանսական կայունության վրա ազդող գործոն (հոդված), Տնտեսության և հասարակության զարգացում. XXI դարի մարտահրավերներ և հնարավորություններ խորագրով ՀՊՏՀ 27-րդ գիտաժողովի նյութեր, 22-24 նոյ. 2017, (էջ 375-382)
 5. Լ.Հ.Գրիգորյան Ռազմավարական կառավարչական հաշվառման և վերլուծության էությունը, բովանդակությունը և խնդիրները(հոդված), ՀՀ ԳԱԱ Սոցիալ տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան 2017թ (¿ç 205-212)
 6. Լ.Հ.Գրիգորյան Ռիսկի և եկամտաբերության հարաբերակցությունը, օպտիմալ ներդրումային պորտֆելի արդյունավետության վերլուծությունը (հոդված), ՙԲանբեր ՀՊՏՀ՚, Երևան, 2017թ. (էջ 91-98)
 7. Լ.Հ.Գրիգորյան Анализ взаимосвязи компонентов ликвидности и финансового положения организаций РА по производству алкогольных напитков (статья), Перспективы науки-2016 Материалы 3-ого международного заочного конкурса научно-исследовательких работ, 29 апреля 2016 года, Казань 2016, (стр. 185-192)
 8. Լ.Հ.Գրիգորյան, Ծախսերի աուդիտի հիմնախնդիրները (հոդված), Հաշվային տեղեկատվական համակարգի բարելավման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում միջբուհական երկրորդ գիտաժողովի նյութեր 24-26 հունիսի, Հաշվապահության Ուսուցման Միջազգային կենտրոն (IATC), Երևան 2016, (էջ 38-45)
 9. Լ.Հ.Գրիգորյան- Նորարարական ներդրումային ռիսկի առանձնահատկությունները ՀՀ արդյունաբերությունում (հոդված) «Բանբեր ՀՊՏՀ», Երևան, 2014թ.[3] (էջ 86-95)
 10. Լ.Հ.Գրիգորյան- Сущность инновационного риска в промышленности (статья) Экономика и финансы, Агенство научной печати, Москва, 2012, #7-12 (199-204) июль-декабрьст. 15-17
 11. Լ.Հ.Գրիգորյան- Методология риск-менеджмента в промышленном производстве (статья) Экономика и финансы, Агенство научной печати, Москва, 2012, #7-12 (199-204) июль-декабрь ст. 18-20
 12. Լ.Հ.Գրիգորյան- Модели управления рисков инвестиционной деятельности (статья) Федерация Агенство научной печати, Москва, 2013, #9-10 (110-111) ст. 48-51
 13. Լ.Հ.Գրիգորյան- Источники экономического эффекта от внедрения системы управления рисков инвестиционной деятельности (статья) Федерация, Агенство научной печати, Москва, 2013, #9-10 (110-111) ст. 51-54
 14. Լ.Հ.Գրիգորյան- The Main Factors of Innovation Risk and the Sources for Economical Results’ Changes (article) Ежемесячный международный рецензируемый и реферируемый научный журнал «Экономика», Тбилиси, 2012, #11-12 ст. 40-44
 15. Լ.Հ.Գրիգորյան- Methodikal Bases of the Management organization with Innovation Risk on the Enterprice (article) Ежемесячный международный рецензируемый и реферируемый научный журнал «Экономика», Тбилиси, 2012, #11-12 ст. 93-97
 16. Լ.Հ.Գրիգորյան- The feasibility of using methods of reducing the risk of innovative project (article)
 17. Теория и практика функционирования финансовой и денежно-кредитнoй системы России (Сборник статей международной научно-практической конференции (восьмое заседание) (6-7 декабря 2012). – Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2013.,ст. 336-338

Ամբիոնի կազմը

 1. Գրիգորյան Լիանա Հայկազի - ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 2. Ճուղուրյան Արմեն Գևորգի - տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 3. Սարդարյան Աիդա Հայկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 4. Բայադյան Աննա Աշոտի - տ.գ.թ., դոցենտ
 5. Ղազարյան Սոնա Ծառուկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 6. Բաբայան Վահան Սևանի - տ.գ.թ., դոցենտ
 7. Հակոբյան Հայկ Սերյոժայի - տ.գ.թ., դոցենտ
 8. Միրզոյան Նարինե Էռնեստի - տ.գ.թ., դոցենտ
 9. Հովհաննիսյան Մուշեղ Գևորգի - տ.գ.թ., դոցենտ
 10. Արաբյան Գյուլլո Գաբրիելի - տ.գ.թ., դասախոս
 11. Սարգսյան Արթուր Ալեքսանի - տ.գ.թ., դասախոս
 12. Մինասյան Դիանա Սիմոնի - տ.գ.թ., դասախոս
 13. Ալավերդյան Կարեն Իսմայիլի - տ․գ․թ․, դասախոս
 14. Միրզոյան Սողոմոն Ռաֆայելի - տ.գ.թ., դասախոս
 15. Առաքելյան Կարեն Արշակի - ավագ դասախոս
 16. Մանուկյան Տիգրան Ռազմիկի - դասախոս
 17. Հակոբյան Սերինե Սմբատի - դասախոս
 18. Գրիգորյան Ռոման Հենրիկի - դասախոս
 19. Խաչատրյան Քնարիկ Հրահատի - դասախոս
 20. Սահակյան Կարեն Պարթևի - դասախոս
 21. Կարապետյան Գևորգ Ալբերտի - դասախոս
 22. Մնացականյան Անգելինա Բորիսի - դասախոս
 23. Բաղդասարյան Արտակ Գրիգորի- դասախոս
 24. Հակոբյան Արփինե Սանասարի - լաբորանտ, դասախոս

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոն
Հեռախոս.` (+37410) 593-467
Էլ․ հասցե՝ audit.ambion@mail.ru