Ֆինանսների ամբիոն

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ամբիոնի վարիչ՝ տ․գ․թ․, դոցենտ Բարխուդարյան Լևոն Վլադիմիրի

Ֆինանսներին վերաբերող ամբիոն ի սկզբանե ստեղծվել է դեռևս 1950-ական թվականների վերջին` Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետի կազմում` ֆինանսներ և վարկ անվանմամբ: Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի հիմնադրմամբ պայմանավորված՝ 1975թ. ֆինանսներ և վարկ ամբիոնը տեղափոխվում և իր գործունեությունն իրականացնում է այնտեղ՝ առանձին տարիներին վերակազմավորվելով նաև ֆինանսական մի քանի ամբիոնների: Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ֆինանսների ամբիոնը ձևավորվել է 2012թ. հոկտեմբերին՝ հանրային ֆինանսների և կորպորատիվ ֆինանսների ամբիոնների միավորման արդյունքում: Ամբիոնի ստեղծման օրվանից տարվում են հետևողական աշխատանքներ պրոֆեսորադասախոսական բարձր որակավորում ունեցող համակազմի ձևավորման, գիտամանկավարժական պատշաճ մակարդակի ապահովման, կրթական և մասնագիտական ծրագրերի ներդրման, ուսումնական գործընթացի արդյունավետության բարձրացման, գիտահետազոտական գործունեության ծավալման ուղղություններով:

Ամբիոնի վարիչները

Տարբեր ժամանակահատվածներում ֆինանսների ամբիոնը ղեկավարել են՝

1950-1961 թթ. - Լևոն Շմավոնի Շաքարյան, տ.գ.դ, պրոֆեսոր
1961-1975 թթ. - Վարազդատ Երեմի Խլղաթյան, տ.գ.դ, պրոֆեսոր
1975-1993 թթ. - Կառլեն Հմայակի Աբգարյան, տ.գ.թ, պրոֆեսոր
2001-2011թթ. - Լուկաշեն Հովակիմի Բադանյան, տ.գ.թ., պրոֆեսոր
2011- 2013 թթ. - Լևոն Վլադիմիրի Բարխուդարյան, տ.գ.թ. դոցենտի պաշտոնակատար:

Ամբիոնի առաքելությունը, նպատակը և խնդիրները

Ամբիոնի առաքելությունն է կրթություն-աշխատաշուկա համագործակցության, ուսանողակենտրոն ուսումնառության, կիրառական գիտելիքի փոխանցման, հետազոտությունների ուղղությամբ մասնագիտական ներուժի կենտրոնացման, ուսումնառության նորարարական միջավայրի ստեղծման ճանապարհով արհետավարժ մասնագետների պատրաստումը: Ամբիոնի հիմնական նպատակն է պատրաստել ժամանակակից, խորը գիտելիքներով ու գործնական հմտություններով օժտված բարձրակարգ մասնագետներ, ովքեր իրենց մասնագիտական կարողություններով կհամապատասխանեն ինչպես ազգային, այնպես էլ միջազգային աշխատաշուկայի կողմից ներկայացվող պահանջներին և չափորոշիչներին: Ամբիոնն իր առջև խնդիր է դնում ձևավորել ֆինանսական մտածողության մշակույթ, արմատավորել տեսությունները սովորելու, գործնականում կիրառելու և ուրիշներին մայրենի և օտար լեզուներով սովորեցնելու, քննադատական, ստեղծագործ մտածելու, վերլուծելու և խնդիրներ լուծելու, գաղափարները արդյունավետ փոխանցելու հմտություններ, ունակություններ և կարողություններ:

Ամբիոնի գործընկերները

Ամբիոնը համագործակցում է ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի, NASDAQ OMX Armenia ֆոնդային բորսայի, ՀԿԴ-ի և «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի, «Արմենբրոկ» ներդրումային ընկերության հետ:

Ֆինանսների ամբիոնը գործունեություն է ծավալում երկու հիմնական ոլորտում՝ կրթական և գիտահետազոտական:

Կրթական ոլորտ

2016 թ. ամբիոնի կողմից մշակվել և ներդրվել է «Ֆինանսներ» մասնագիտական կրթական ծրագիրը: Ամբիոնը մատուցում է ծառայություններ վերոնշյալ մասնագիտությամբ առկա և հեռակա կրթաձևերով: Բակալավրական ուսուցումից զատ ամբիոնում գործում է ինչպես առկա, այնպես էլ հեռակա մագիստրոսական ուսուցում:

Առկա մագիստրատուրա

 • Հանրային ֆինանսներ,
 • Կորպորատիվ ֆինանսներ, որի ընդունելությունը իրականացվել է «ՐԻՖԱՅՆ» (ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՎ ՄՈԼԴՈՎԱՅՈՒՄ) կարողությունների զարգացմանը միտված գործընկերային ծրագրի շրջանակներում:

Հեռակա մագիստրատուրա

 • Հանրային ֆինանսներ

ծրագրերում դասավանդվող հիմնական դասընթացներն են՝

 • Ֆինանսական շուկաներ և ինստիտուտներ,
 • Հանրային ֆինանսներ,
 • Կորպորատիվ ֆինանսներ,
 • Հարկային համակարգ,
 • Ներդրումների կազմակերպում և ֆինանսավորում,
 • Ֆինանսական ածանցյալներ և ֆինանսական ռիսկերի կառավարում,
 • Արժեթղթերի շուկա,
 • Մաքսային գործի հիմունքներ:

Բակալավրական ծրագրերում դասավանդվող ընտրովի դասընթացներն են՝

 • Հանրային ոլորտի ֆինանսական կառավարում,
 • Կազմակերպությունների հարկում,
 • Ծրագրային բյուջետավորումը հանրային ֆինանսների ոլորտում,
 • Կորպորատիվ ֆինանսական մենեջմենթ,
 • Արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և ակտիվների գնահատում,
 • Մաքսային վարչարարություն,
 • Միջազգային մաքսային համակագործակցություն,
 • Ֆինանսական ինստիտուտները արժեթղթերի շուկայում,
 • Շրջանառու կապիտալի կառավարում,
 • Արժեթղթերի միջազգային շուկաներ:

Ծրագիրը ներառում է նաև բազմաթիվ այլ առարկաներ, որոնք, ըստ էության, լրացնում են ՀՀ տնտեսության ֆինանսական հատվածի համար անհրաժեշտ գիտելիքները:

Մագիստրոսական ծրագրերում դասավանդվում են հետևյալ հիմնարար առարկաները՝

 • Գիտական հետազոտության մեթոդաբանություն,
 • Ֆինանսական կառավարման հիմնախնդիրները պետական ֆինանսների համակարգում,
 • Հարկային և մաքսային վարչարարության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում,
 • Հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում,
 • Ֆինանսական ինստիտուտների ֆինանսական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում,
 • Ֆինանսական առողջացման մեխանիզմները կազմակերպություններում,
 • Ծրագրային բյուջետավորման հիմնախնդիրները հանրային ֆինանսների ոլորտում,
 • Ներդրումային պորտֆելի կառավարման հիմնախնդիրները,
 • Ֆինանսական ածանցյալների շուկաներ,
 • Մաքսասակագնային և ոչ սակագնային կարգավորում,
 • Ֆինանսական ճգնաժամերի տեսություն և այլն:

Գիտահետազոտական գործունեության ոլորտ

Ամբիոնը գիտահետազոտական աշխատանքներ է իրականացնում հետևյալ ուղղություններով՝ 1. Հանրային և կորպորատիվ ֆինանսների կառավարման բարելավման ուղղությունները ՀՀ-ում
2. Ֆինանսական շուկաների և ծառայությունների բարելավման ուղղությունները ՀՀ-ում
3. ՀՀ մաքսային համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները ԵԱՏՄ անդամակցության շրջանակներում Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից տարեկան հրատարակվում է երկու տասնյակից ավելի գիտական աշխատանք:

Ամբիոնի հրատարակած աշխատությունները`

 1. Ա․ Վ․ Սչանյան, Լ․ Յու․ Հովականյան, Ն․ Ռ․ Սուղյան «Հանրային ֆինանսներ» // դասախոսության նյութեր տնտեսագիտական մասնագիտությունների ուսանողների համար։ Երևան, «Տնտեսագետ», 2020թ, 158 էջ
 2. Կ․ Ա․Միքայելյան «Հարկային համակարգ» // դասախոսության նյութեր։ Երևան, «Տնտեսագետ», 2020թ, 78 էջ
 3. Ա․ Բ․ Սալնազարյան, Մ․ Ս․ Ասլանյան «Ֆինանսական ածանցյալներ» // ուսումնական ձեռնարկ։ Երևան, «Զանգակ» հրատ․, 2021թ, 256 էջ
 4. Խաչատրյան Մ. Մաքսային գործ //ընդհանրական ակնարկ, ուսումնական ձեռնարկ, Տնտեսագետ, Երևան 2019, 198 էջ:
 5. Մանուկյան Գ .Արտադրական կազմակերպությունների ֆինանսներ //Ուսումնական ձեռնարկ տնտեսագիտական մասնագիտությունների ուսանողների համար, Հեղինակային հրատարակություն, Երևան 2018, 485 էջ
 6. Սալնազարյան Ա. և ուրիշներ Ֆինանսներ. թեստեր և խնդիրներ // ուսումնական ձեռնարկ, Տնտեսագետ, Երևան 2016, 271 էջ:
 7. Մաթևոսյան Ա. Կազմակերպությունների իրացվելիության վճարունակության և ֆինանսական կայունության գնահատումը //Դասախոսությունների նյութեր, Հեղինակային հրատարակություն,Երևան 2015, Էջ 104
 8. Մանուկյան Գ. Ֆինանսական պլանավորման հիմնախնդիրներն արտադրական կազմակերպություններում // Հեղինակային հրատարակչություն, Երևան 2015, 227 էջ
 9. Աբգարյան Կ. Կորպորատիվ ֆինանսներ // Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2015, 277 էջ
 10. Գյուլասարյան Մ. Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվող մաքսային վճարները // Դասախոսության տեքստ, Հեղինակային հրատարակություն, Երևան 2014, 52 էջ
 11. Ներսիսյան Ա. Շրջանառու կապիտալի ֆինանսական կառավարումը արտադրական կազմակերպություններում // դասախոսությունների նյութեր, հեղինակային հրատարակություն, Երևան 2012 թ:
 12. Սուքիասյան Ս., Բադանյան Լ., Չատինյան Գ, Մհերյան Ա., Ներսիսյան Ա., Աբրահամյան Ա. Երկարաժամկետ ֆինանսական ռեսուրսների վերարտադրության հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում //ՀՊՏՀ ներհմալասարանական գիտական դրամաշնորհային հետազոտություն Տնտեսագետ հրատարակչություն, Երևան 2014թ., 70 էջ
 13. Սուքիասյան Ս., Սալնազարյան Ա., Չատինյան Գ., Ներսիսյան Ա., Մհերյան Ա., Վարդանյան Ա. Ֆինանսական շուկաներ և ծառայություններ // ԱՄԲԵՐԴ մատենաշար, Տնտեսագետ հրատարակչություն, Երևան 2014, 111 էջ
 14. Սուքիասյան Ս., Առևտրային բանկերի գործունեության տնտեսական կարգավորման արդի հիմնախնդիրները, Երևան 2012, 256 էջ
 15. Մաթևոսյան Ա. Ֆինանսական կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ արդյունաբերական կազմակերպություններում // Ոսկան Երևանցի, Երևան 2011, 368 էջ
 16. Մհերյան Ա. Գործառնական («Ծախս-ծավալ-շահույթ») վերլուծությունը արտադրական կազմակերպություններում // Ուսումնամեթոդական նյութերի և խնդիրների ժողովածու, հեղինակային հրատարակություն, Երևան 2010, 79 էջ
 17. Սալնազարյան Ա. Արժեթղթերի շուկա // Ուսումնական ձեռնարկ տնտեսագիտական մասնագիտությունների ուսանողների համար, Երևան 2009, 335 էջ
 18. Սալնազարյան Ա, Բալասանյան Ն. Արժեթղթեր և արժեթղթերի շուկա : (առաջադրանքների, թեստերի և խնդիրների ժողովածու) // Ուսումնական ձեռնարկ տնտեսագիտ. մասնագիտ. ուսանողների համար, Տնտեսագետ, Երևան 2008
 19. Բադանյան Լ., Արտադրական կազմակերպության ֆինանսներ // ուսումնական ձեռնարկ, Լիմուշ տպագրատուն, Երևան 2008, 419 էջ
 20. Միքայելյան Կ. Մաքսային գործի կազմակերպումը Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան, Տնտեսագետ 2004, էջ 128
 21. Բադանյան Լ., Աբգարյան Կ., Ա. Սալնազարյան և ուրիշ. Ֆինանսներ և վարկ // Ուսումնական ձեռնարկ տնտեսագիտական մասնագիտության ուսանողների համար, Երևան 2003 19. Սալնազարյան Ա. Արժեթղթերի շուկայի ներդրումային գործառույթների իրականացումը և արդյունավետությունը, Երևան 2002
 22. Բադանյան Լ. Կարճաժամկետ ֆինանսական կանխատեսումը կազմակերպությունում, Երևան 2000, 216 էջ
 23. Բադանյան Լ. Ձեռնարկատիրական կազմակերպությունների ֆինանսներ // Ուսումնամեթոդական նյութերի և խնդիրների ժողովածու, Երևան, Տնտեսագետ, 2002, 136 էջ

Ամբիոնի կազմը

 1. Բարխուդարյան Լևոն Վլադիմիրի - ամբիոնի վարիչ, տ․գ․թ․, դոցենտ
 2. Մաթևոսյան Աշոտ Վարազդատի - տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 3. Սուքիասյան Սերգեյ Սպարտակի - տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 4. Բաղդասարյան Վահան Գևուշի - տ.գ.թ., դոցենտ
 5. Պողոսյան Սուրեն Հովհաննեսի - տ.գ.թ., դոցենտ
 6. Միքայելյան Կարինե Արմենի - տ.գ.թ., դոցենտ
 7. Սչանյան Արմինե Վաղարշակի - տ.գ.թ., դոցենտ
 8. Միքայելյան Վահե Կարմենի - տ․գ․թ․, դոցենտ
 9. Ներսիսյան Արմինե Վոլոդյայի - տ.գ.թ., դոցենտ
 10. Աղաբեկյան Էդգար Վահագնի - տ.գ.թ., դոցենտ
 11. Գրիգորյան Հովիկ Հրաչիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 12. Ասլանյան Մխիթար Ստեփանի - տ.գ.թ., ավագ դասախոս
 13. Մուրադյան Հրայր Մաքսիմի - տ.գ.թ., դասախոս
 14. Վարդանյան Աննա Արամի - տ.գ.թ., դասախոս
 15. Սուղյան Նարգիզ Ռոբերտի - տ.գ.թ., դասախոս
 16. Հովականյան Լիլիթ Յուրիի - տ.գ.թ., դասախոս
 17. Երանոսյան Վանինե Աշոտի - տ.գ.թ., դոցենտ
 18. Խաչատրյան Մարե Վահանի - տ.գ.թ., դոցենտ
 19. Իսրայելյան Սրբուհի Գառնիկի - տ.գ.թ., դասախոս
 20. Բալասանյան Նարինե Հայկի - դասախոս
 21. Մաթևոսյան Մանե Հենրիկի - տ․գ․թ․, դասախոս
 22. Մելիքյան Մարինե Վահանի - տ․գ․թ․, ասիստենտ
 23. Չատինյան Գոռ Գագիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 24. Միքայելյան Սևակ Սարմենի - տ.գ.թ., դասախոս
 25. Գևորգյան Վաչիկ Մելիքի - տ.գ.թ., դասախոս
 26. Ներսիսյան Կարինե Հովհաննեսի - տ.գ.թ., դասախոս
 27. Առաքելյան Գուրգեն Արմենի - տ.գ.թ., դասախոս
 28. Փափազյան Օգսեն Ռաֆիկի - տ.գ.թ., դասախոս
 29. Մանուկյան Գրիգոր Թաթուլի - տ․գ․թ․, դոցենտ
 30. Ավետիսյան Սուսան Աբկարի - տ․գ․թ․, դոցենտ
 31. Դրամբյան Անահիտ Գագիկի - տ․գ․թ․, դասախոս
 32. Գաբրիելյան Գայանե Գաբրիելի - տ․գ․թ․, դասախոս
 33. Վարդումյան Լուիզա Հարությունի - դասախոս
 34. Ինգլիզյան Սոնա Արմենի - դասախոս
 35. Մարգարյան Արշալույս Սենիկի - տ․գ․թ․, դոցենտ
 36. Ժորա Վաչագանի Ստեփանյան - ասիստենտ
 37. Գրիգորյան Հասմիկ Վլադիմիրի - ավագ լաբորանտ
 38. Բուդաղյան Ռոզա Արարատի - լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, ֆինանսների ամբիոն
Հեռ.՝ (+37410) 593-469
Էլ-փոստ` finvark@mail.ru