Ֆինանսների ամբիոն

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ամբիոնի վարիչ՝ տ․գ․թ․, դոցենտ Բարխուդարյան Լևոն Վլադիմիրի

Պատմությունը, գործունեությունը

Ֆինանսական ամբիոնն ստեղծվել է դեռևս 1950-ական թվականների վերջին` ԵՊՀ տնտեսագիտական ֆակուլտետի կազմում` «Ֆինանսներ և վարկ» անվամբ: Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի հիմնադրմամբ 1975 թ. այն տեղափոխվում և շարունակում է իր գործունեությունը՝ հետագայում վերակազմավորվելով ֆինանսական առանձին ամբիոնների: ՀՊՏՀ ֆինանսների ամբիոնը ձևավորվել է 2012 թ. հոկտեմբերին՝ հանրային ֆինանսների և կորպորատիվ ֆինանսների ամբիոնների միավորման արդյունքում: Ամբիոնի ստեղծման օրվանից հետևողական աշխատանք է տարվում պրոֆեսորադասախոսական բարձր որակավորում ունեցող համակազմի ձևավորման, գիտամանկավարժական պատշաճ մակարդակի ապահովման, կրթական և մասնագիտական ծրագրերի ներդրման, ուսումնական գործընթացի արդյունավետության բարձրացման, գիտահետազոտական գործունեության ծավալման ուղղություններով:

Ֆինանսների ամբիոնը գործունեություն է ծավալում երկու հիմնական ոլորտում՝ կրթական և գիտահետազոտական: Ամբիոնի հիմնական նպատակն է պատրաստել ժամանակակից, խոր գիտելիքով ու գործնական հմտություններով օժտված բարձրակարգ մասնագետներ, որոնք իրենց մասնագիտական կարողություններով կհամապատասխանեն ինչպես ազգային, այնպես էլ միջազգային աշխատաշուկայի պահանջներին և չափորոշիչներին։ Ամբիոնն իր առջև խնդիր է դնում ձևավորել ֆինանսական մտածողության մշակույթ, արմատավորել տեսությունները սովորելու, գործնականում կիրառելու, մայրենի և օտար լեզուներով ուսուցանելու, քննադատաբար, ստեղծագործաբար մտածելու, վերլուծելու և խնդիրներ լուծելու, գաղափարներն արդյունավետ փոխանցելու հմտություններ, ունակություններ և կարողություններ:

Ամբիոնը համագործակցում է ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի, AMX ֆոնդային բորսայի, ՀԿԴ-ի և Արմսվիսբանկի, Հայբիզնեսբանկի, Արդշինբանկի, «Արմենբրոկ» ներդրումային ընկերության հետ:

Վարիչները

Տարբեր ժամանակահատվածներում ֆինանսների ամբիոնը ղեկավարել են՝

 • տ.գ.դ, պրոֆեսոր Լ․ Շաքարյան (1950-1961 թթ.)
 • տ.գ.դ, պրոֆեսոր Վ․ Խլղաթյան (1961-1975 թթ.)
 • տ.գ.թ, պրոֆեսոր Կ․ Աբգարյան (1975-1993 թթ.)
 • տ.գ.թ., պրոֆեսոր Լ․ Բադանյան (2001-2011 թթ.)
 • տ.գ.թ., դոցենտի պաշտոնակատար Լ․ Բարխուդարյան (2011-2013 թթ.)
 • տ․գ․դ․, պրոֆեսոր Ա․ Սալնազարյան (2013-2020 թթ․)
 • 2021 թվականից մինչ օրս՝ տ․գ․թ․, դոցենտ Լևոն Բարխուդարյան

Կրթական ծրագրերը

2016 թ. ամբիոնի կողմից մշակվել և ներդրվել է «Ֆինանսներ» մասնագիտական բակալավրական կրթական ծրագիրը: Ամբիոնը մատուցում է ծառայություններ վերոնշյալ մասնագիտության առկա և հեռակա կրթաձևերով: Բակալավրական ուսուցումից զատ, ամբիոնում գործում է ինչպես առկա, այնպես էլ հեռակա մագիստրոսական ուսուցում: Ամբիոնում դասավանդվող բակալավրական և մագիստրոսական ծրագրերը 2022 թ․ ամբողջովին վերակառուցվեցին և բարեփոխվեցին՝ ԿԲ և ՀՊՏՀ փորձագիտական խմբի անմիջական մասնակցությամբ։

Առկա մագիստրատուրա

 • Հանրային ֆինանսներ
 • Կորպորատիվ ֆինանսներ
 • Արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում

Հեռակա մագիստրատուրա

 • Հանրային ֆինանսներ

Դասավանդվող առարկաները

Բակալավրական ծրագրում դասավանդվող հիմնական դասընթացները

 • Ֆինանսական շուկաների և ներդրումների հիմունքներ
 • Հանրային ֆինանսներ
 • Կորպորատիվ ֆինանսների ներածություն
 • Հարկեր
 • Ներդրումների կառավարում
 • Ֆինանսական ածանցյալներ
 • Արժեթղթերի շուկայի մասնակիցներ և ներդրումային ծառայություններ
 • Կորպորատիվ ֆինանսներ
 • Կազմակերպության ֆինանսների կառավարում և այլն

Բակալավրական ծրագրում դասավանդվող ընտրովի դասընթացները

 • Հարկային վարչարարություն
 • Կորպորատիվ կառավարում
 • Ծրագրային բյուջետավորում
 • Ֆինանսական պլանավորումը առևտրային կազմակերպություններում
 • Արժեթղթերի շուկայի տեխնիկական վերլուծություն
 • Համայնքների բյուջե
 • Պետական գնումների համակարգ
 • Արժեթղթավորում

Ծրագիրը ներառում է նաև բազմաթիվ այլ առարկաներ, որոնք, ըստ էության, լրացնում են ՀՀ տնտեսության ֆինանսական հատվածի համար անհրաժեշտ գիտելիքները:

Մագիստրոսական ծրագրերում դասավանդվում են հետևյալ հիմնարար առարկաները՝

Հանրային ֆինանսներ

 • Պետական եկամուտների վերլուծություն և կանխատեսում
 • Պետական գնումների մեխանիզմը հանրային ֆինանսներում
 • Հանրային ֆինանսների զարգացման գերակա ուղղությունները
 • Բյուջետային գործընթաց
 • Ծրագրային բյուջետավորման զարգացման գերակա ուղղությունները
 • Ֆինանսական ճգնաժամերի տեսություն
 • Ֆինանսական կայունությունը պետական ֆինանսական համակարգում
 • Ֆինանսական կառավարման հիմնախնդիրները պետական ֆինանսների համակարգում
 • Պետական պարտքի կառավարման ռազմավարությունը ՀՀ-ում և այլն

Կորպորատիվ ֆինանսներ

 • Միաձուլումները և կլանումները կորպորացիաներում
 • Համակարգչային ծրագրերը ֆինանսական պլանավորման մեջ
 • Ֆինանսական ռիսկերի կառավարումը կորպորացիաներում
 • Ներդրումային պորտֆելի կառավարում
 • Կորպորացիաների միջազգային հարկում
 • Վարքագծային ֆինանսներ
 • Կորպորացիաների վարկանշում
 • Ֆինանսական էկոնոմետրիկա և կանխատեսում և այլն

Արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում

 • Ֆինանսական ենթակառուցվածքներ և ծառայություններ
 • Ռիսկերի վերլուծություն և կառավարում
 • Կայուն եկամտաբերության գործիքներ
 • Ներդրումային գնահատում
 • Ֆինանսական ածանցյալներ
 • Ֆինանսական շուկաների կարգավորում
 • Արժեթղթավորում և ֆինանսական ինժեներինգ
 • Նեդրումային փաթեթի կառավարում
 • Միաձուլումներ և կլանումներ և այլն

Գիտահետազոտական աշխատանքները

Ամբիոնը գիտահետազոտական աշխատանքներ է իրականացնում «Ֆինանսական համակարգի զարգացման արդի հիմնախնդիրները» թեմայի շրջանակներում, որի արդյունքներն արտացոլվել են հրապարակված նյութերում։

Ամբիոնի կազմը

 1. Բարխուդարյան Լևոն Վլադիմիրի - ամբիոնի վարիչ, տ․գ․թ․, դոցենտ
 2. Մաթևոսյան Աշոտ Վարազդատի - տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 3. Սուքիասյան Սերգեյ Սպարտակի - տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 4. Բաղդասարյան Վահան Գևուշի - տ.գ.թ., դոցենտ
 5. Պողոսյան Սուրեն Հովհաննեսի - տ.գ.թ., դոցենտ
 6. Միքայելյան Կարինե Արմենի - տ.գ.թ., դոցենտ
 7. Սչանյան Արմինե Վաղարշակի - տ.գ.թ., դոցենտ
 8. Միքայելյան Վահե Կարմենի - տ․գ․թ․, դոցենտ
 9. Ներսիսյան Արմինե Վոլոդյայի - տ.գ.թ., դոցենտ
 10. Աղաբեկյան Էդգար Վահագնի - տ.գ.թ., դոցենտ
 11. Գրիգորյան Հովիկ Հրաչիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 12. Ասլանյան Մխիթար Ստեփանի - տ.գ.թ., դոցենտ
 13. Մուրադյան Հրայր Մաքսիմի - տ.գ.թ., դոցենտ
 14. Վարդանյան Աննա Արամի - տ.գ.թ., դասախոս
 15. Սուղյան Նարգիզ Ռոբերտի - տ.գ.թ., դասախոս
 16. Հովականյան Լիլիթ Յուրիի - տ.գ.թ., դասախոս
 17. Երանոսյան Վանինե Աշոտի - տ.գ.թ., դոցենտ
 18. Խաչատրյան Մարե Վահանի - տ.գ.թ., դոցենտ
 19. Իսրայելյան Սրբուհի Գառնիկի - տ.գ.թ., դասախոս
 20. Բալասանյան Նարինե Հայկի - դասախոս
 21. Մաթևոսյան Մանե Հենրիկի - տ․գ․թ․, դասախոս
 22. Մելիքյան Մարինե Վահանի - տ․գ․թ․, ասիստենտ
 23. Չատինյան Գոռ Գագիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 24. Միքայելյան Սևակ Սարմենի - տ.գ.թ., դասախոս
 25. Գևորգյան Վաչիկ Մելիքի - տ.գ.թ., դասախոս
 26. Ներսիսյան Կարինե Հովհաննեսի - տ.գ.թ., դասախոս
 27. Առաքելյան Գուրգեն Արմենի - տ.գ.թ., դասախոս
 28. Փափազյան Օգսեն Ռաֆիկի - տ.գ.թ., դասախոս
 29. Մանուկյան Գրիգոր Թաթուլի - տ․գ․թ․, դոցենտ
 30. Հայրապետյան Գոռ Սուրիկի - տ․գ․թ․, դասախոս
 31. Կարապետյան Նարեկ Նաիրիի - տ․գ․թ․, դասախոս
 32. Գրիգորյան Էրիկ Մայիսի - տ․գ․թ․, դասախոս
 33. Ավետիսյան Սուսան Աբկարի - տ․գ․թ․, դոցենտ
 34. Գաբրիելյան Գայանե Գաբրիելի - տ․գ․թ․, դասախոս
 35. Մելիք-Փարսադանյան Վահագն Աշոտի - տ․գ․թ․, դասախոս
 36. Դավթյան Տիգրան Մհերի - տ․գ․թ․, դասախոս
 37. Բաբոյան Արմինե Սուրենի - տ․գ․թ․, դասախոս
 38. Գրիգորյան Անի Զոհրաբի - ասիստենտ
 39. Ստեփանյան Ժորա Վաչագանի - ասիստենտ
 40. Գրիգորյան Հասմիկ Վլադիմիրի - ավագ լաբորանտ
 41. Բուդաղյան Ռոզա Արարատի - լաբորանտ
 42. Գասպարյան Կարինե Արգամի -լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, ֆինանսների ամբիոն
Հեռ.՝ (+37410) 593-469
Էլ-փոստ` finvark@mail.ru