Ֆինանսների ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ` տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Աշոտ Սալնազարյան:

Ֆինանսներին վերաբերող ամբիոն իսկզբանե ստեղծվել է դեռևս 1950-ական թվականների վերջին` Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետի կազմում` ֆինանսներ և վարկ անվանմամբ: Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի հիմնադրմամբ պայմանավորված՝ 1975թ. ֆինանսներ և վարկ ամբիոնը տեղափոխվում և իր գործունեությունն իրականացնում է այնտեղ՝ առանձին տարիներին վերակազմավորվելով նաև ֆինանսական մի քանի ամբիոնների:
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ֆինանսների ամբիոնը ձևավորվել է 2012թ. հոկտեմբերին՝ հանրային ֆինանսների և կորպորատիվ ֆինանսների ամբիոնների միավորման արդյունքում:
Ամբիոնի ստեղծման օրվանից տարվել և տարվում են հետևողական աշխատանքներ պրոֆեսորադասախոսական բարձր որակավորում ունեցող համակազմի ձևավորման, գիտամանկավարժական պատշաճ մակարդակի ապահովման, կրթական և մասնագիտական ծրագրերի ներդրման, ուսումնական գործընթացի արդյունավետության բարձրացման, գիտահետազոտական գործունեության ծավալման ուղղություններով:
Ամբիոնի վարիչները
Տարբեր ժամանակահատվածներում ֆինանսներ ամբիոնը ղեկավարել են՝
1950-1961 թթ. - Լևոն Շմավոնի Շաքարյան, տ.գ.դ, պրոֆեսոր
1961-1975 թթ. - Վարազդատ Երեմի Խլղաթյան, տ.գ.դ, պրոֆեսոր
1975-1993 թթ. - Կառլեն Հմայակի Աբգարյան, տ.գ.թ, պրոֆեսոր
2001-2011թթ. - Լուկաշեն Հովակիմի Բադանյան, տ.գ.թ., պրոֆեսոր
2011- 2013 թթ. - Լևոն Վլադիմիրի Բարխուդարյան, տ.գ.թ. դոցենտի պաշտոնակատար:
Ամբիոնի առաքելությունը, նպատակը և խնդիրները:
Ամբիոնի առաքելությունն է կրթություն-աշխատաշուկա համագործակցության, ուսանողակենտրոն ուսումնառության, կիրառական գիտելիքի փոխանցման, հետազոտությունների ուղղությամբ մասնագիտական ներուժի կենտրոնացման, ուսումնառության նորարարական միջավայրի ստեղծման ճանապարհով արհետավարժ մասնագետների պատրաստումը:
Ամբիոնի հիմնական նպատակն է պատրաստել ժամանակակից, խորը գիտելիքներով ու գործնական հմտություններով օժտված բարձրակարգ մասնագետներ, ովքեր իրենց մասնագիտական կարողություններով կհամապատասխանեն ինչպես ազգային, այնպես էլ միջազգային աշխատաշուկայի կողմից ներկայացվող պահանջներին և չափորոշիչներին:
Ամբիոնն իր առջև խնդիր է դնում ձևավորել ֆինանսական մտածողության մշակույթ, արմատավորել տեսությունները սովորելու գործնականում կիրառելու և ուրիշներին մայրենի և օտար լեզուներով սովորեցնելու, քննադատական, ստեղծագործ մտածելու, վերլուծելու և խնդիրներ լուծելու, գաղափարները արդյունավետ փոխանցելու հմտություններ, ունակություններ և կարողություններ:
Ամբիոնի գործընկերները
Ամբիոնը համագործակցում է ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի, NASDAQ OMX Armenia ֆոնդային բորսայի, և «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ, «Արմենբրոկ» ներդրումային ընկերության հետ:
«Ֆինանսներ» ամբիոնը գործունեություն է ծավալում երկու հիմնական ոլորտում՝ կրթական և գիտահետազոտական:
Կրթական ոլորտ

2016 թ. ամբիոնի կողմից մշակվել և ներդրվել է «Ֆինանսներ» մասնագիտական կրթական ծրագիրը: Ներկայումս բակալավրական կրթության 1-3-րդ կուրսերի ուսումնառությունն իրականացվում է այդ ծրագրով:
Բացի այդ, ամբիոնում ուսումնառություն է իրականացվում «Ֆինանսներ» մասնագիտությամբ, «Արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում» և «Մաքսային գործ» մասնագիտացումներով (բակալավրիական ուսուցմամբ):
Ամբիոնը մատուցում է ծառայություններ վերոնշյալ մասնագիտությամբ և մասնագիտացումներով առկա և հեռակա կրթաձևերով:
Բակալավրական ուսուցումից զատ ամբիոնում գործում է ինչպես առկա, այնպես էլ հեռակա մագիստրոսական ուսուցում:
Առկա մագիստրատուրա.

· Հանրային ֆինանսներ,
· Կորպորատիվ ֆինանսներ,
· Մաքսային վարչարարություն,
· Արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում:
Հեռակա մագիստրատուրա.
· Հանրային ֆինանսներ
· Կորպորատիվ ֆինանսներ:
Բակալավրական ծրագրերում դասավանդվող հիմնական դասընթացներն են.
· Ֆինանսական շուկաներ և ինստիտուտներ,
· Հանրային ֆինանսներ,
· Կորպորատիվ ֆինանսներ,
· Հարկային համակարգ,
· Ներդրումների կազմակերպում և ֆինանսավորում,
· Ֆինանսական ածանցյալներ և ֆինանսական ռիսկերի կառավարում,
· Արժեթղթերի շուկա,
· Մաքսային գործի հիմունքներ:
Բակալավրական ծրագրերում դասավանդվող ընտրովի դասընթացներն են.
· Հանրային ոլորտի ֆինանսական կառավարում,
· Կազմակերպությունների հարկում,
· Ծրագրային բյուջետավորումը հանրային ֆինանսների ոլորտում,
· Կորպորատիվ ֆինանսական մենեջմենթ,
· Արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և ակտիվների գնահատում,
· Մաքսային վարչարարություն,
· Միջազգային մաքսային համակագործակցություն,
· Ֆինանսական ինստիտուտները արժեթղթերի շուկայում,
· Շրջանառու կապիտալի կառավարում,
· Արժեթղթերի միջազգային շուկաներ:
Ծրագիրը ներառում է նաև բազմաթիվ այլ առարկաներ, որոնք, ըստ էության, լրացնում են ՀՀ տնտեսության ֆինանսական հատվածի համար անհրաժեշտ գիտելիքները:
Մագիստրոսական ծրագրերում դասավանդվում են հետևյալ հիմնարար առարկաները՝
· Գիտական հետազոտության մեթոդաբանություն,
· Ֆինանսական կառավարման հիմնախնդիրները պետական ֆինանսների համակարգում,
· Հարկային և մաքսային վարչարարության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում,
· Հարկաբյուջետաքյին քաղաքականության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում,
· Ֆինանսական ինստիտուտնռրի ֆինանսական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում,
· Ֆինանսական առողջացման մեխանիզմները կազմակերպություններում,
· Ծրագրային բյուջետավորման հիմնախնդիրները հանրային ֆինաների ոլորտում,
· Ներդրումային պորտֆելի կառավարման հիմնախնդիրները,
· Ֆինանսական ածանցյալների շուկաներ,
· Մաքսասակագնային և ոչ սակագնային կարգավորում,
· Ֆինանսական ճգնաժամերի տեսություն և այլն:
Գիտահետազոտական գործունեության ոլորտ
Ամբիոնը գիտահետազոտական աշխատանքներ է իրականացնում հետևյալ ուղղություններով.
1. Հանրային և կորպորատիվ ֆինանսների կառավարման բարելավման ուղղությունները ՀՀ-ում
2. Ֆինանսական շուկաների և ծառայությունների բարելավման ուղղությունները ՀՀ-ում
3. ՀՀ մաքսային համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները ԵԱՏՄ անդամակցության շրջանակներում
Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից տարեկան հրատարակվում է երկու տասնյակից ավելի գիտական աշխատանք:
Ամբիոնի հրատարակած աշխատությունները`
1. Մանուկյան Գ .Արտադրական կազմակերպությունների ֆինանսներ //Ուսումնական ձեռնարկ տնտեսագիտական մասնագիտությունների ուսանողների համար, Հեղինակային հրատարակություն, Երևան 2018, 485 էջ
2. Սալնազարյան Ա. և ուրիշներ Ֆինանսներ. թեստեր և խնդիրներ // ուսումնական ձեռնարկ, Տնտեսագետ, Երևան 2016, 271 էջ:
3. Մաթևոսյան Ա. Կազմակերպությունների իրացվելիության վճարունակության և ֆինանսական կայունության գնահատումը //Դասախոսությունների նյութեր, Հեղինակային հրատարակություն,Երևան 2015, Էջ 104
4. Մանուկյան Գ. Ֆինանսական պլանավորման հիմնախնդիրներն արտադրական կազմակերպություններում // Հեղինակային հրատարակչություն, Երևան 2015, 227 էջ
5. Աբգարյան Կ. Կորպորատիվ ֆինանսներ // Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2015, 277 էջ
6. Գյուլասարյան Մ. Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվող մաքսային վճարները // Դասախոսության տեքստ, Հեղինակային հրատարակություն, Երևան 2014, 52 էջ
7. Ներսիսյան Ա. Շրջանառու կապիտալի ֆինանսական կառավարումը արտադրական կազմակերպություններում // դասախոսությունների նյութեր, հեղինակային հրատարակություն, Երևան 2012 թ:
8. Սուքիասյան Ս., Բադանյան Լ., Չատինյան Գ, Մհերյան Ա., Ներսիսյան Ա., Աբրահամյան Ա. Երկարաժամկետ ֆինանսական ռեսուրսների վերարտադրության հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում //ՀՊՏՀ ներհմալասարանական գիտական դրամաշնորհային հետազոտություն Տնտեսագետ հրատարակչություն, Երևան 2014թ., 70 էջ
9. Սուքիասյան Ս., Սալնազարյան Ա., Չատինյան Գ., Ներսիսյան Ա., Մհերյան Ա., Վարդանյան Ա. Ֆինանսական շուկաներ և ծառայություններ // ԱՄԲԵՐԴ մատենաշար, Տնտեսագետ հրատարակչություն, Երևան 2014, 111 էջ
10. Սուքիասյան Ս., Առևտրային բանկերի գործունեության տնտեսական կարգավորման արդի հիմնախնդիրները, Երևան 2012, 256 էջ
11. Մաթևոսյան Ա. Ֆինանսական կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ արդյունաբերական կազմակերպություններում // Ոսկան Երևանցի, Երևան 2011, 368 էջ
12. Մհերյան Ա. Գործառնական («Ծախս-ծավալ-շահույթ») վերլուծությունը արտադրական կազմակերպություններում // Ուսումնամեթոդական նյութերի և խնդիրների ժողովածու, հեղինակային հրատարակություն, Երևան 2010, 79 էջ
13. Սալնազարյան Ա. Արժեթղթերի շուկա // Ուսումնական ձեռնարկ տնտեսագիտական մասնագիտությունների ուսանողների համար, Երևան 2009, 335 էջ
14. Սալնազարյան Ա, Բալասանյան Ն. Արժեթղթեր և արժեթղթերի շուկա : (առաջադրանքների, թեստերի և խնդիրների ժողովածու) // Ուսումնական ձեռնարկ տնտեսագիտ. մասնագիտ. ուսանողների համար, Տնտեսագետ, Երևան 2008
15. Բադանյան Լ., Արտադրական կազմակերպության ֆինանսներ // ուսումնական ձեռնարկ, Լիմուշ տպագրատուն, Երևան 2008, 419 էջ
16. Միքայելյան Կ. Մաքսային գործի կազմակերպումը Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան, Տնտեսագետ 2004, էջ 128
17. Բադանյան Լ., Աբգարյան Կ., Ա. Սալնազարյան և ուրիշ. Ֆինանսներ և վարկ // Ուսումնական ձեռնարկ տնտեսագիտական մասնագիտության ուսանողների համար, Երևան 2003
18. Սալնազարյան Ա. Արժեթղթերի շուկայի ներդրումային գործառույթների իրականացումը և արդյունավետությունը, Երևան 2002
19. Բադանյան Լ. Կարճաժամկետ ֆինանսական կանխատեսումը կազմակերպությունում, Երևան 2000, 216 էջ
20. Բադանյան Լ. Ձեռնարկատիրական կազմակերպությունների ֆինանսներ // Ուսումնամեթոդական նյութերի և խնդիրների ժողովածու, Երևան, Տնտեսագետ, 2002, 136 էջ

Ամբիոնի կազմը

 1. Սալնազարյան Աշոտ Բորիսի - ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր
 2. Միքայելյան Վահե Կարմենի - տ.գ.թ., դոցենտ
 3. Մհերյան Արմենուհի Օնիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 4. Մաթևոսյան Աշոտ Վարազդատի - տ.գ.դ.,պրոֆեսոր
 5. Սուքիասյան Սերգեյ Սպարտակի - տ.գ.դ., դոցենտ
 6. Բաղդասարյան Վահան Գևուշի - տ.գ.թ., դոցենտ
 7. Մանուկյան Գրիգոր Թաթուլի - տ.գ.թ., դոցենտ
 8. Պողոսյան Սուրեն Հովհաննեսի - տ.գ.թ., դոցենտ
 9. Միքայելյան Կարինե Արմենի - տ.գ.թ., դոցենտ
 10. Մուրադյան Վարուժան Արամայիսի - տ.գ.թ., դոցենտ
 11. Սչանյան Արմինե Վաղարշակի - տ.գ.թ., դոցենտ
 12. Ներսիսյան Արմինե Վոլոդյայի - տ.գ.թ., դոցենտ
 13. Ժամկոչյան Անահիտ Միշայի - տ.գ.թ., դոցենտ
 14. Ֆահրադյան Նարինե Մարտինի - տ.գ.թ., դոցենտ
 15. Աղաբեկյան Էդգար Վահագնի - տ.գ.թ., դոցենտ
 16. Գյուլասարյան Միքայել Ռաֆայելի - տ.գ.թ., դոցենտ
 17. Գրիգորյան Հովիկ Հրաչիկի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 18. Ասլանյան Մխիթար Ստեփանի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 19. Մուրադյան Հրայր Մաքսիմի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 20. Բալասանյան Նարինե Հայկի - ասիստենտ
 21. Հարությունյան Լուսինե Մելսի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 22. Վարդանյան Աննա Արամի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 23. Սուղյան Նարգիզ Ռոբերտի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 24. Բաբոյան Արմինե Սուրենի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 25. Մաթևոսյան Մանե Հենրիկի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 26. Հովականյան Լիլիթ Յուրայի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 27. Երանոսյան Վանինե Աշոտի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 28. Խաչատրյան Մարե Վահանի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 29. Իսրայելյան Սրբուհի Գառնիկի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 30. Խալաթյան Ասյա Սենոյի - ասիստենտ
 31. Չատինյան Գոռ Գագիկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 32. Միրզոյան Գառնիկ Հայկի - տ.գ.թ., դոցենտ
 33. Աճեմյան Պատրիկ Օնիկի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 34. Հայրապետյան Գոռ Սուրիկի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 35. Միքայելյան Սևակ Սարմենի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 36. Գևորգյան Վաչիկ Մելիքի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 37. Մելիքյան Մարինե Վահանի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 38. Ներսիսյան Կարինե Հովհաննեսի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 39. Աղաջանյան Հայրապետ Հովսեփի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 40. Փափազյան Օգսեն Ռաֆիկի - տ.գ.թ., ասիստենտ
 41. Սալնազարյան Հասմիկ Աշոտի - դասախոս
 42. Սաֆարյան Հասմիկ Արամայիսի - ավագ լաբորանտ
 43. Բուդաղյան Ռոզա Արարատի - լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, Ֆինանսների ամբիոն
Հեռ.՝ (+37410) 593-469
Էլ-փոստ` finvark@mail.ru