ՀՊՏՀ դասախոսի մենագրությունն ու գիտական հոդվածները` միջազգային հրատարակություններում

Դիտումների քանակ՝ 1276

Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ հակաճգնաժամային և զբոսաշրջության կառա­վար­ման ամբիոնի դասախոս Գայանե Թովմասյանի «Առողջարանային-վերականգնողական զբոսաշրջության զարգաց­ման հիմնական ուղիները Հայաստանում» մենագրությունը 2016թ. հունվարին լույս է տեսել գերմանական «OmniScriptum GmbH & Co. KG» ընկերությանը պատկանող «Lap LAMBERT Academic Publishing» հրատարակչության կողմից:

«Աշխատանքում քննարկվել է զբոսաշրջության էությունը, առողջարանային-վերա­կանգնո­ղական զբոսաշրջության տեղն ու դերը զբոսաշրջային համակարգում, վերլուծվել է Հայաստանում առողջարանային զբոսաշրջության առկա վիճակը: SWOT վերլուծության և կատար­ված մարքեթինգային հետազոտությունների միջոցով բացահայտվել են ոլորտի զար­գաց­ման հիմնախնդիրները, մշակվել և առաջարկվել է առողջարանային զբոսաշրջության զար­գացման հայեցակարգ, ինչպես նաև մի շարք գործնական քայլեր` ՀՀ-ում առող­ջա­րա­նային զբոսաշրջության զարգացման նպատակով», - աշխատանքը համառոտ ներկայացրեց Գ. Թովմասյանը` հավելելով, որ այն հասցեագրված է ուսանողներին, հետազոտողներին, ոլոր­տը կարգավորող պետական կառավարման մարմիններին, ոլորտի կազմակերպություններին, զբո­սաշրջիկներին, բնագավառով հետաքրքրվածներին:  Մենագրությունը հասանելի է հետևյալ հղումով՝ lap-publishing.com/catalog/details//store/gb/book/978-3-659-83338-0/the-main-ways-of-spa-resort-tourism-advancement-in-armenia:

Հակաճգնաժամային և զբոսաշրջության կառա­վար­ման ամբիոնի դասախոսը նաև հայտնեց, որ իր հոդվածներից երեքը տպագրվել են միջազգային գիտական հան­դես­ների հունվարյան համարներում և առաջիկայում հասանելի կլինեն ստորև նշված հասցեներում:

Մասնավորապես`  «Ռեկրեացիոն զբոսաշրջության զարգացման նախադրյալները և հեռանկարները ՀՀ-ում» հոդվածը լույս է տեսել «Проблемы экономики и менеджмента» գիտագործնական ամ­սագրում (ք. Իժևսկ), որտեղ քննարկվել և վերլուծվել են ռեկրեացիոն զբոսաշրջության զար­գացման հիմքերը, առկա վիճակը, և կատարվել են համապատասխան առաջարկություններ զարգացման ուղղությամբ (կայքի հղումը` icnp.ru/archive-pem): «Զբոսաշրջային հիմնական ակտիվները և դրանց զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում» հոդվածը լույս է տեսել «Вопросы экономических наук» (г. Москва) գիտական ամսագրում, որտեղ դիտարկվել են զբոսաշրջության այն հիմնական տեսակները, որոնց զարգացման համար առկա են նախադրյալներ` պատմական և մշակութային, կրոնական, առողջարանային, սպոր­տային, արկածային, էկո- և ագրո- զբոսաշրջությունները, քննարկվել են դրանց զարգացման հեռանկարները (կայքի հղումը` sputnikplus.ru/publikatsiya_nauchnyh_statey.htm): «Կրոնական զբոսաշրջության զարգացման հիմքերը և հեռանկարները ՀՀ-ում» հոդվածը լույս է տեսել «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук» (г. Москва) գիտական ամ­սագրում, որտեղ Հայաստանը ներկայացվել է որպես քրիստոնեությունը պետական կրոն ընդունած առաջին երկիրն աշխարհում, քննարկվել են կրոնական զբոսաշրջության զար­գացման հիմքերը և հիմնական քայլերը ՀՀ-ում (կայքի հղումը` http://www.publikacia.net/):

ՀՊՏՀ Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին